Schenking online registreren? Het is mogelijk!

Schenking online registreren? Het is mogelijk!

Bewijsdocumenten van een schenking kunnen nu online via MyMinfin ter registratie aangeboden worden.

Waarover gaat het?

Hand en bankgiften, de zogenaamde niet-notariële schenkingen zijn niet verplicht te registreren in België. Als de schenker binnen de drie jaar (Vlaams en Brussels Gewest) of vijf jaar (Waals Gewest) overlijdt dan moet de begiftigde weliswaar nog steeds erfbelasting betalen.
Er kan in extremis nog steeds overgegaan worden tot een vrijwillige registratie waardoor er schenkbelasting/schenkingsrechten worden geheven, maar waar men op zijn minst erfbelasting/successierechten de kop indrukt. Naast de schenking per post of via het registratiekantoor heeft de FOD Financiën bekend gemaakt dat de registratie voortaan ook online aangeboden kan worden via MyMinfin.

Registraties voor wat betreft roerende goederen via een buitenlandse notaris moeten weliswaar nog steeds op papier gebeuren! en kunnen dus niet via MyMinfin!

Procedure?

  • De documenten dienen in één PDF geüpload te worden. Indien voorafgaand een intentiebrief en of bedankingsbrief werd opgemaakt dienen deze allemaal dus samengevoegd te worden.
  • Alle documenten moeten voorzien zijn van handtekeningen van de schenker en de begiftigde.
  • Een scan volstaat als de schenker en de begiftigde de stukken manueel hebben ondertekend. Er is ook een mogelijkheid om de stukken met behulp van eID te ondertekenen.
  • Via MyMinfin kan iedereen de documenten registreren voor de verschillende partijen. Degene die de documenten registreert hoeft dus geen betrokken partij te zijn.
  • Indien alle wettelijke voorwaarden voldaan zijn voor de registratie zal het betalingsbericht/aanslagbiljet via het MyMinfin portaal onder documenten zichtbaar zijn.

Belangrijk om te weten is dat het tijdstip van aanbieding niet noodzakelijk gelijk loopt met het tijdstip van de effectieve registratie. Dit hangt af van wanneer de documenten aangeboden worden en of de schenkingsrechten vereffend werden.

Contacteer ons gerust indien u de nodige documenten wenst te laten opmaken om een schenking te verrichten.