Fiche 281.50: geen verplichting tot aan € 250

Fiche 281.50: geen verplichting tot aan € 250

Waarover gaat het?

Jaarlijks dient er een fiche opgemaakt te worden voor commissies, vergoedingen, voordelen van alle aard die u aan derden betaald heeft.
Denk maar aan kinesisten die binnen een praktijk als onderaannemer werken. De praktijk dient dan de fiche voor elk van die kinesisten op te maken.

Gevolgen?

Indien er geen fiches opgemaakt worden zijn de kosten in principe niet aftrekbaar. De fiscus kan mogelijks die vergoedingen onderwerpen aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB 92).

Vanaf welk bedrag een fiche opmaken?

Er dient geen fiche opgemaakt te worden voor erelonen, commissies of andere verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per kalenderjaar niet hoger is dan € 125,00 exclusief btw (Comm IB 57/64).
Als er voor erelonen of commissies een regelmatige btw-factuur werd verkregen dient er ook geen fiche opgesteld te worden.

Op 6 mei 2022 is er een wijziging in werking getreden waardoor het bovenstaande bedrag € 250,00 exclusief btw geworden is. Deze wijziging geldt voor al de fiches die u vanaf die datum nog zou moeten opstellen m.b.t. het inkomstenjaar 2021.

Deadline?

Voor kalenderjaar 2021 ligt de deadline uiterlijk op 29/06/2022.

Opgelet! Vrije beroepers die vrijgesteld zijn van btw (bv. dokters, kinesisten, verpleegkundigen, …) reiken geen factuur uit met btw. Deze categorie dient dus nog steeds een fiche 281.50 uit te reiken.

Opgelet! Heeft u in 2021 aan een bepaalde klant, leverancier of andere zakenpartner een relatiegeschenk gegeven van méér dan € 125,00 (inclusief btw), dan beschouwt de fiscus dis als een ‘voordeel alle aard’. U moet dan in principe een fiche 281.50 opmaken waarde zakenrelatie op belast wordt en het geschenk voor uw bedrijf 100% aftrekbaar wordt.

Opgelet! Voor betalingen aan buitenlandse ondernemingen moet steeds een fiche opgemaakt worden omdat ze niet onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudwet. Om de administratieve last te verlichten schaft de ‘Wet houdende diverse fiscale bepalingen’ de verplichting om een fiche 281.50 in te dienen voor alle betalingen uitgevoerd sinds 01/01/2022 af, indien een factuur of document werd uitgereikt door een belastingplichtige in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland).

Tip: Het is beter om een zakenrelatie uit te nodigen in een toprestaurant. Er is dan geen verplichting tot een fiscale fiche en de kost is 69% aftrekbaar.

Schenking online registreren? Het is mogelijk!

Schenking online registreren? Het is mogelijk!

Bewijsdocumenten van een schenking kunnen nu online via MyMinfin ter registratie aangeboden worden.

Waarover gaat het?

Hand en bankgiften, de zogenaamde niet-notariële schenkingen zijn niet verplicht te registreren in België. Als de schenker binnen de drie jaar (Vlaams en Brussels Gewest) of vijf jaar (Waals Gewest) overlijdt dan moet de begiftigde weliswaar nog steeds erfbelasting betalen.
Er kan in extremis nog steeds overgegaan worden tot een vrijwillige registratie waardoor er schenkbelasting/schenkingsrechten worden geheven, maar waar men op zijn minst erfbelasting/successierechten de kop indrukt. Naast de schenking per post of via het registratiekantoor heeft de FOD Financiën bekend gemaakt dat de registratie voortaan ook online aangeboden kan worden via MyMinfin.

Registraties voor wat betreft roerende goederen via een buitenlandse notaris moeten weliswaar nog steeds op papier gebeuren! en kunnen dus niet via MyMinfin!

Procedure?

  • De documenten dienen in één PDF geüpload te worden. Indien voorafgaand een intentiebrief en of bedankingsbrief werd opgemaakt dienen deze allemaal dus samengevoegd te worden.
  • Alle documenten moeten voorzien zijn van handtekeningen van de schenker en de begiftigde.
  • Een scan volstaat als de schenker en de begiftigde de stukken manueel hebben ondertekend. Er is ook een mogelijkheid om de stukken met behulp van eID te ondertekenen.
  • Via MyMinfin kan iedereen de documenten registreren voor de verschillende partijen. Degene die de documenten registreert hoeft dus geen betrokken partij te zijn.
  • Indien alle wettelijke voorwaarden voldaan zijn voor de registratie zal het betalingsbericht/aanslagbiljet via het MyMinfin portaal onder documenten zichtbaar zijn.

Belangrijk om te weten is dat het tijdstip van aanbieding niet noodzakelijk gelijk loopt met het tijdstip van de effectieve registratie. Dit hangt af van wanneer de documenten aangeboden worden en of de schenkingsrechten vereffend werden.

Contacteer ons gerust indien u de nodige documenten wenst te laten opmaken om een schenking te verrichten.

Activeer tijdig uw mandaat op Tax-on-web

Activeer tijdig uw mandaat op Tax-on-web

Als u zelf uw Tax-on-web aangifte doet bent u voor dit jaar al te laat want deze moest ten laatste tegen 15 juli 2019 ingediend zijn.
Bij een laattijdige aangifte kan de fiscus een aanslag van ambtswege opstarten en kunnen ze bovendien een boete opleggen.

Activeer dus tijdig uw mandaat op Tax-on-web

Via een boekhouder of een andere mandataris verstrijkt de deadline om de personenbelasting aangifte in te dienen pas op 24 oktober 2019.

Als u nog geen Tax-on-web mandaat gegeven hebt aan uw boekhouder dan moet u dit zo gauw mogelijk in orde brengen.
Indien uw aangifte al laattijdig is (deadline 15 juli 2019), hebt u nog de tijd om dit tot 31 augustus 2019 te doen.